Lagar, förordningar 1948-

 Lagar, förordningar, Riksbanksföreskrifter, förarbeten 1948-

   

   (Skapad 2002-03-24 senast uppdaterad 2021-11-02)

 

HAR  DU KUNSKAPER OM ANDRA FÖRORDNINGAR ÄN DE SOM LISTAS NEDAN FÅR DU GÄRNA INFORMERA MIG!


Då det redan finns två bra förteckningar; 1375-1875 (NM III av Stiernstedt) och 1876-1947 (NNÅ 1948 av Nathorst-Böös) nöjer jag mig med tiden efter 1947:

Jag har valt att dela upp den i förteckningen i tre delar.


Del 1. Innehåller lagar och förordningar.


Del 2. Innehåller Riksbankens föreskrifter. Riksdagen har genom lag 1988:1385 bemyndigat Riksbanken att besluta om utgivningen av svenska mynt och sedlar. Riksbankens föreskrifter finns dels som SFS dels som RBFS. 


Del 3. FörarbetetenSFS 1998:306 och framåt finns att hämta i pdf format


Del 1 - Lagar och förordningar (med SFS nummer)


1952:623 Kungörelse angående prägling av jubileumsmynt å fem kronor (GVIA 70 år)

1958:582  Kungörelse om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor (Gustaf VI Adolf)

1959:123 Kungörelse angående prägling av jubileumsmynt å fem kronor (Svenska folkets lagbundna frihet 6 juni 1809-1959)

1962:216  Kungörelse angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor (GVIA 80 år)

1962:700 Brottsbalken 14 kap 6, 9, 10 §§ om penningförfalskning

1964:18 Kungörelse om betalningsväsendet under krigsförhållande

1965:470 Kungörelse om jubileumsmynt till 100 års minnet av tvåkammarriksdagens tillkomst 1866

1965:510 Kungörelse om nya sedlar på etthundra kronor (Gustav II Adolf

1965:68 Kungörelse om nya sedlar på femtio och tio kronor (Gustaf VI Adolf och Gustaf III)

1966:2 Kungörelse om nya sedlar på fem kronor (Gustav Vasa)

1968:128 Kungörelse om nya sedlar på fem kronor (Riksbankens 300 års-jubileum)

1970:1028 Lag om rikets mynt

1970:1029 Lag om avrundning av vissa öresbelopp

1971:744 Kungörelse om sedlar på ettusen kronor med viss ändring av papprets utseende

1972:421 Kungörelse om prägling av jubileumsmynt på tio kronor (GVIA 90 år)

1974:1062 Kungörelse om uppläggande av inskrivningsregister, 8§ om omräkning av äldre belopp

1975:827 Förordning om minnesmynt på femtio kronor (Nya grundlagen)

1976:414 Förordning om minnesmynt på femtio kronor (Kungliga bröllopet)

1976:758 Förordning om nya sedlar om ettusen kronor (Carl XIV Johan)

1980:133 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor (Successionsrätt)

1981:403 Förordning om handel med begagnade varor ( inkl. Mynt !)

1982:1161 Lag om vissa äldre sedlar. (På 1, 5, 10, 50, 100, 1000 och 10000 dock ej 5 kronor (1966:2, 10 , 50 kr (1965:68),10 kr (1968:128), 100 kr (1965:510) , 500 kr (1985:2) och 1000 kronor (1976:758) upphör vara giltiga betalningmedel, 31/12 1998

1983:138 Förordning om minnesmynt på ett hundra kronor (CXVIG kung i 10 år)

1983:408 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor (Riksdagen)

1984: 95 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor (FN´s fredskonferens)

1985:161 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor (Världsungdomsåret)

1985:705 örordning om minnesmynt på etthundra kronor (Europeiska Musikåret)

1985:706 Förordning om minnesmynt på etthundra kronor(Det internationella skogsåret)

1987:240 Lag om minnesmynt på ett tusen och etthundra kronor(Nya Sverige Delaware)

1988:950 Lag om Kulturminnen m.m. (Bl.a. om fornfynd och metallsökare)

1988:1385 Lag om Sveriges riksbank (i 5-8§§ ger riksdagen Riksbanken ensamrätt till mynt- och sedelutgivning med stöd av 9 kap 13§ i Regeringsformen)

1988:1515 Lag om äldre sedlar på tiotusen kronor (enligt(1958:582) upphör vara giltigt betalningsmedel 31/12 1991

1991:1190 Lag om 10 öresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

1996:168 Lag om vissa äldre sedlar. (5kr (1966:2), 10 kr (1965:68)(1968:128), 50 kr (1965:68), 100 kr (1965:510), 500kr (1985:2), 1000 kr (1976:758) upphör vara giltiga betalningsmedel 31/12 1998)

1997:1172 Förordning med instruktion för staten historiska museer (inkl. Kungliga Myntkabinettet). Upphävd genom 2007:1180

1998:1416 Lag om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedla

2002:149 Om utgivning av elektroniska pengar

2004:863 Lag om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

2004:864 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel (20,100,500kr)

2004:1309 Lag om ändring i lagen (2004:863) om äldre femtioöres upphörande som lagligt betalningsmedel

2007:1180 Förordning med instruktion för Statens historiska museer, upphävd 1

2009:282 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel

2009:283 Lag om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

2012:674 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

2014:1030 Lag om vissa sedlars upphörande som lagligt betalningsmedel

2014:1031 Lag om vissa mynts upphörande som lagligt betalningsmedel

2014:1079 Förordning med instruktion för Statens historiska museer

2018:1170 Upphävande av Kungörelse (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor

2018:1171 Upphävande av Kungörelse (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor

2018:1172 Upphävande av Kungörelse (1966:2) om nya sedlar på fem kronor

2018:1173 Upphävande av Förordning (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor 

2021:336 Upphävande av lagen (1987:240) om minnesmynt på ettusen och etthundra kronor (pdf)

2021:337 Upphävande av kungörelsen (1921:628) angående prägel å minnesmynt å två kronor (pdf)

2021:338 Upphävande av kungörelsen (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor (pdf)

2021:339 Upphävande av kungörelsen (1935:119) angående prägel å minnesmynt å fem kronor (pdf)

2021:340 Upphävande av kungörelsen (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor (pdf)

2021:341 Upphävande av kungörelsen (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor (pdf)

2021:342 Upphävande av kungörelsen (1962:216) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor (pdf)

2021:343 Upphävande av kungörelsen (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866 (pdf)

2021:344 Upphävande av kungörelsen (1972:421) om prägling av jubileumsmynt på tio kronor (pdf)

2021:345 Upphävande av förordningen (1975:827) om minnesmynt på femtio kronor (pdf)

2021:346 Upphävande av förordningen (1976:414) om minnesmynt på femtio kronor (pdf)

2021:347 Upphävande av förordningen (1980:133) om minnesmynt på tvåhundra kronor (pdf)

2021:348 Upphävande av förordningen (1983:138) om minnesmynt på tvåhundra kronor (pdf)

2021:349 Upphävande av förordningen (1983:408) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)

2021:350 Upphävande av förordningen (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)

2021:351 Upphävande av förordningen (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)

2021:352 Upphävande av förordningen (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)

2021:353 Upphävande av förordningen (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor (pdf)Del 2 - Riksbankens föreskrifter (RBFS) eller (SFS)


1985:2 Riksbankens kungörelse om nya sedlar på femhundra kronor (den blå typen)

1987:3 Riksbankens kungörelse (1987:3) om utgivandet av sedlar på etthundra kronor

1989:61 Om rikets mynt (Beskrivning av 10, 5, 1 kronor samt 50 öringar)

1989:62 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (VM i ishockey)

1989:716 Om utgivning av sedlar på femhundra kronor (Karl XI den röda typen)

1989:818 Om utgivning av sedlar på ettusen kronor, (Gustav Vasa)

1990:51 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Regalskeppet Vasa)

1991:1499 Om utgivning av sedlar på tjugo kronor (stora Selman)

1992:287 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Gustav III)

1992:942 Om myntens sammansättning, vikt och storlek, bl.a. den nya 50 öringen

1993:1103 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Drottning Silvia 50 år)

1993:386 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (CXVIG kung i 20 år)

1994:1333 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Svenska Mynt 995-1995)

1995:1096 Om mynt på fem kronor m.a.a. FN:s 50-årsjubileum

1995:1552 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (CXVIG 50 år)

1996:66 Om utgivning av sedlar på femtio kronor (Jenny Lind)

1997:156 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (Kalmarunionen 1397)

1997:671 Om utgivning av sedlar på tjugo kronor (Selma Lagerlöf, liten sedel)

1998:188 Om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor (CXVIG 25 år som regent)

1999:797 Om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor (Milleniumskifte)

1999:798 Om mynt på en krona med anledning av  milleniumskiftet

2001:216 Om utgivande av nya en och tiokronors mynt

2001:504 Om ett minnesmynt om tvåhundra kronor m.a.a. kungaparets silverbröllop

2001:713 Om sedlar på etthundra kronor (nya hundrakronorssedeln)

2001:714 Om sedlar på femhundra kronor (nya femhundrakronorssedeln)

2001:746 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Nobelpriset 100 år

2002:286 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Stockholm 750 år

2002:750 Om minnesmynt om femtio kronor, Astrid Lindgren 1907-2002

2003:191 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Heliga Birgitta 700 år

2003:452 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, CXVIG 30 år som regent

2004:724 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Stockholms slott 250 år

2005:174 Om minnessedel om 100 kronor, Tumba bruk 250 år

2005:270 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Unionsupplösningen 1905

2005:639 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Dag Hammarsköld

2005:647 Om minnesmynt om 50 kronor, det svenska frimärket 150 år

2006:30 Om sedlar på ett tusen kronor

2006:31 Om sedlar på femtio kronor

2006:1089 Om minnesmynt om tvåhundra och tvåtusenkronor, Järnvägen 150 år

2007:138 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Linné 300 år

2007:1471 Präglingsort ersätts med utgivningsort E- Eskilstuna ersätts med S- Stockholm

2007:1471r Rättelseblad: Präglingsort ersätts med utgivningsort E- Eskilstuna ersätts med S- Stockholm

2007:1472 Om minnesmynt om tvåtusen och tvåhundra kronor, Selma Lagerlöf 15 år

2008:860 Om mynt på en krona med specialprägling med anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes från Sverige

RBFS 2009:1 Om inlösen av sedlar och mynt *

2010:90 Om minnesmynt på fyra tusen och tre hundra kronor, kungligt bröllop

RBFS 2013:160 om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef *

2014:84 om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor

2014:85 om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor (pdf)

RBFS 2015:1 om inlösen av sedlar och mynt

RBFS 2017:1 om inlösen av sedlar och mynt

RBFS 2020:1 om inlösen av sedlar och mynt


Del 3 - Förarbeten mm.


Statens offentliga utedningar

SOU 1966:14 En ny myntserie (pdf)

SOU 1969:17 Nya mynt (pdf)

SOU 2021:74 Betänkande av Kommittén om det offentliga belöningssystemet (pdf)

SOU 2021:74 Bilaga till Betänkande av Kommittén om det offentliga belöningssystemet (pdf)

SOU 2021:74 Bilaga med illustrationer av svenska ordenstecken (pdf)


Mynt och sedelbytet 2015-2017

2008-03-26 Projektbeskrivning (pdf)

2008-06-05 Projektplan för översyn av sedel- och myntserien (pdf)

2008-09-30 Kontantanvändningen i Sverige - Delprojekt 1 i översynen av sedel- och myntserien (pdf)

2008-10-29 Behovsprövning av 50 öresmyntet - Delprojektet 2 i översynen av sedel- och myntserien (pdf)

2010-03-23 Valörer och fördelning av sedlar och mynt - förslag till översyn av sedel- och myntserien - Delrapport 3 (pdf)

2010-03-23 Beslutsunderlag: Förnyelse av sedel- och myntserien (pdf)

2010-03-23 Framställning till Riksdagen om lag om ändring i lag (1988:1385) om Sveriges riksbank (pdf)

2011-04-06 Material, format och färger (pdf)

2011-04-06 Tema och motiv (pdf)

2012-04-24 Formgivningstävling om Sveriges nya sedlar - jurybeslut (pdf)

2012-04-24 Konstnärlig utgångspunkt för den nya sedelserien (pdf)

2012-05-29 Tidplan för den nya sedel- och myntserien (pdf)

2012-09-24 Konstnärlig utgångspunkt för den nya myntserien (pdf)

2013-03-25 Upphovsrättsliga frågor i den nya sedelserien (pdf)

2016-02-26 Miljökonsekvenser av myntbytet 2016 (pdf)

2018-05-17 Kommunikationsinsatser under sedel- och myntbytet (pdf)

2018-05-17 Utvärdering av sedel- och myntutbytet (pdf)


E-kronan

2017-09 E-krona projektet, delrapport 1 (pdf)

2018-10 E-krona projektet, delrapport 2 (pdf)

2021-04 E-kronapiloten,  etapp 1 (pdf)